Algemene Voorwaarden De Buitenkokerij

Artikel 1 Definities
1. Onderneming: De Buitenkokerij.
2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Buitenkokerij een overeenkomst sluit met betrekking tot de door De Buitenkokerij te leveren producten en/of door De Buitenkokerij te verrichten diensten. Onder klant wordt verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door De Buitenkokerij georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met De Buitenkokerij, die betrekking heeft op de producten en/of diensten van De Buitenkokerij.
4. Activiteit: de door De Buitenkokerij aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit:
a) het geven van workshops;
b) andere buiten kook activiteiten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door De Buitenkokerij te leveren producten of te verrichten diensten.
2. De Buitenkokerij kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 De prijs
1. De door De Buitenkokerij opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief vervoerskosten, ze zijn gebaseerd op:
– inkoopprijzen;
– kosten van arbeidsloon;
– sociale lasten, belastingen.
2. De algemene prijzen vermeld op de website: www.debuitenkokerij.nl zijn exclusief btw.
3. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is De Buitenkokerij gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Indien de klant De Buitenkokerij verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door De Buitenkokerij te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Een door De Buitenkokerij gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij De Buitenkokerij in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt De Buitenkokerij dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere communicatie van De Buitenkokerij nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan De Buitenkokerij binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging van de zijde van de klant, mondeling of schriftelijk, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling van de betreffende activiteit genoemd in artikel 1.4 dient binnen 14 dagen na de factuur datum te worden betaald. In de offerte wordt aangegeven of de factuur voor of na de activiteit wordt verstuurd.
2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Buitenkokerij is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De Buitenkokerij is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten.
3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan De Buitenkokerij de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend met een minimum van 1 %.
4 Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.
6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan De Buitenkokerij voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Opzegging van een workshops, andere buiten kook activiteiten, het leveren van producten of diensten.
1. Indien de klant de overeenkomst ter zake van het geven van workshops, andere buitenkook activiteiten dan wel tot het verzorgen en/of leveren van producten of diensten al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 25% is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit.
a) 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.
b) de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 48 uur zit.
Opzeggen dient schriftelijk te worden uitgevoerd middels mail.

Artikel 7 Het verrichten van diensten
1. De Buitenkokerij zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten in overleg maar uiteindelijk naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De Buitenkokerij is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van De Buitenkokerij is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2. De Buitenkokerij is niet aansprakelijk voor schade door de door De Buitenkokerij geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van De Buitenkokerij die de schade hebben veroorzaakt.
3. De Buitenkokerij is noch tegenover de klant noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van De Buitenkokerij die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is De Buitenkokerij niet aansprakelijk.
4. De Buitenkokerij zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. De Buitenkokerij verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van De Buitenkokerij en/of door De Buitenkokerij ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan De Buitenkokerij toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. De Buitenkokerij is in die gevallen niet schadeplichtig.